Igra počinje teren je tvoj SMS obaveštavanje Kako uskladiti primanja i troškove
bankarski rečnik ilustracija

Bankarski rečnik

A

Administrativna zabrana
To je je zabrana stavljena na platu dužnika na temelju njegovog pristanka. Takva je zabrana po svom učinku izjednačena sa sudskim izvršenjem.
Akcije
Vlasničke korporativne hartije od vrednosti čijom kupovinom se stiče vlasništvo nad delom kapitala akcionarskog društva.
Akceptant
Izraz kojim se označava onaj trasat menice koji je menicu akceptirao i time prihvatio meničnu obavezu. Od trenutka akcepta menice trasat se naziva akceptantom i ujedno postaje glavni menični dužnik.
Aktivna kamatna stopa
Stope po kojima banke plasiraju svoja sredstva.
Aktuar
Profesionalno lice koje poseduje veštine iz oblasti ekonomije, matematike, statistike i koje je obučeno za ocenu finansijskih posledica nepredviđenih događaja, procenu rizika, utvrđivanje adekvatnosti rezervi i ocenu solventnosti.
Akreditiv
Ovim terminom se označava odnos između dužnika plaćanja kao osobe koja banci daje nalog za otvaranje akreditiva, banke koja otvara akreditiv i dužnikova poverioca kao korisnika akreditiva, koji otvaranjem akreditiva naplaćuje potraživanje akreditivne svote od banke koja je otvorila akreditiv. Ovaj odnos je nezavisan od pravnog odnosa dužnika i poverioca koji je dao povod za otvaranje akreditiva. Dokumentarni akreditiv označava pisani dokument koji povodom primljenih zahteva za otvaranje akreditiva banka upućuje korisniku i u kojem su sadržani svi relevantni elementi akreditivne obaveze koju time banka preuzima prema korisniku akreditiva.
Amortizacija dugova
Postupak otplate dugova i plaćanja pripadajućih kamata. Dugovi se amortiziraju prema amortizacijskom planu koji je ugovoren prilikom uspostavljanja kreditnog odnosa. Mogu se amortizirati jednokratno ili višekratno. Pri višekratnoj amortizaciji mogu se kombinovati različiti modeli anuiteta.
Anuitet
Novčani iznos koji određenog datuma dospeva za isplatu i koji se zajmodavcu plaća godišnje ili u kraćim vremenskim rokovima, na ime otplate zajma (u KBC Banci anuiteti plaćaju se mesečno, sadrže deo glavnice i kamatu na ostatak duga). Anuitet čine dva dela: deo pripadajuće kamate i deo glavnice duga.
Autorizacija
Definisani proces kojim izdavalac kartice odobrava transakciju.
Avans
Unapred plaćen iznos.

B

Bankarska garancija
Ugovor kojim se banka obavezuje da će primaocu garancije (poveriocu iz osnovnog ugovora) isplatiti određenu sumu novca ukoliko određeno treće lice (originalni dužnik) ne ispuni svoje obaveze o roku dospelosti.
Bankomat
Uređaj koji korisniku platne kartice omogućava podizanje gotovog novca sa njegovog računa, kao i uvid u iznos raspoloživih sredstava 24 časa dnevno. Za podizanje gotovog novca preko bankomata korisnik kartice mora da, kao identifikaciju, otkuca svoj PIN broj, koji je dobio od banke u zatvorenoj koverti i koji samo on zna.
Berza
Institucija finansijskog tržišta na kojoj ovlašćeni berzanski posrednici po unapred poznatim pravilima trguju standardizovanim tržišnim materijalom, a cene se formiraju u zavisnosti od ponude i tražnje. Prema predmetu trgovine, berze se dele na efektne (trguje se hartijama od vrednosti, devizama, finansijskim derivatima), robne (robom) i mešovite.
BELIBOR
Referentna kamatna stopa za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka Panela, na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kotacija preostalih posle eliminisanja najviše i najniže stope, sa dva decimalna mesta.
BEONIA
Efektivna prekonoćna stopa izračunata kao ponderisani prosek svih prekonoćnih pozajmica sa srpskom međubankarskom tržištu, koje su plasirale banke Panela, uključujući i plasmane date drugim bankama van Panela.
Bilans stanja
Deo finansijskog izveštaja u kome se prikazuje stanje imovine i obaveza jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, na dan bilansiranja u poslovnoj godini.
Bilans uspeha
Deo finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, o prihodima, rashodima i rezultatu u periodu od početka godine do dana bilansiranja u poslovnoj godini.
Bonitetna kontrola
Kontrola kreditne sposobnosti zajmoprimca. Usmerena je u prvom redu na kontrolu prinosa zajmotražioca, kao i na njegovu buduću prinosnu snagu. U svrhe analize koriste se bilansi uspeha, finansijski planovi, trgovinski bilansi, planovi za plasman proizvoda i sl. Proverava se takođe i ugled zajmotražioca u poslovnom svetu, njegova stručnost i preduzetnička sposobnost.
Bonitet
Sposobnost korisnika kredita da preuzme i ispuni finansijsku obavezu plaćanja o roku, kao i sve prispele kamate.
Brokerski poslovi
Poslovi koje obavlja brokerska kuća trgovanje finansijskim instrumentima, delatnosti na primarnom tržištu, izrada analiza i pružanje savetodavnih usluga, naplata dividende i kamatnih kupona, zastupanje klijenata u skupštini akcionara, čuvanje hartija od vrednosti, vođenje portfelja hartija od vrednosti za račun korisnika usluga, pružanje usluga trgovanja na kredit, pozajmljivanje hartija i sl.

Č

Ček
Predstavlja hartiju od vrednosti kojom njen izdavalac (trasant) nalaže određenom licu (trasatu), da po predaji čeka, iz njegovih sredstava isplati korisniku sumu novca koja je naznačena u čeku. Ček je isključivo instrument platnog prometa, za razliku od menice koja je kreditni instrument. Zakonom o čeku predviđeno je da :
  • Ček koji je plativ u zemlji može se trasirati samo na banku.
  • Ček plativ van zemlje može se prema zakonu mesta plaćanja trasirati na druga lica.

D

Datum valute
Dan kada se menja iznos nečije imovine tj. salda. Bankarski dan na koji je potrebno izvršiti nalog za plaćanje, prema instrukcijama pošiljaoca.
Debit
Dug
Debitor
Dužnik
Debitna kartica
Tip platne kartice kod koje se tekući račun vlasnika za obavljeno plaćanje karticama zadužuje, posle obrade potvrde o kupovini. KBC Banka u svojoj ponudi ima DinaCard i VISA Electron debitne kartice.
Deonica
Vrednosni papir, koji predstavlja suvlasništvo u deoničarskom društvu. Vlasnik deonice (deoničar) ima određena prava kod tog deoničarskog društva, a pre svega pravo upravljanja i raspodele dobiti.
Depozit
Depozit je dinarsko ili devizno novčano potraživanje prema banci koje proizlazi iz novčanog depozita, uloga na štednju, bankarskog tekućeg računa ili drugog novčanog računa i na osnovu koga nastaje zakonska ili ugovorna obaveza banke na povraćaj sredstava.
Devizni kurs
Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje. Preko deviznog kursa se uspostavlja veza između cena u zemlji i u inostranstvu. Zavisno od toga u kojoj meri centralna banka neke zemlje utiče na devizni kurs postoji nekoliko vrsta deviznih kurseva: fiksni, fleksibilni, vođeni, puzajući i višestruki.
Docnja
Prekoračenje roka za izvršenje neke obaveze, koje dužnik čini uprkos postojećoj obavezi i opomeni poverioca da to izvršenje učini o roku.
Doznaka
Način plaćanja kada se daje nalog banci da, sa računa nalogodavca kod te banke, isplati trećem licu sumu naznačenu u doznaci.
Dozvoljeno prekoračenje (dozvoljeni minus)
Dozvoljeni minus je vrsta konstantnog kreditiranja klijenata preko tekućeg računa, koje klijentima omogućava da podignu više novca nego što trenutno imaju na svom računu. Dozvoljeni minus služi klijentima da prevaziđu kratkoročni problem likvidnosti.

E

eBanking
Savremeni, elektronski način vođenja računa u obavljanju platnog prometa. Korisnici putem eBankinga imaju uvid u stanje na računu i u dnevni promet, mogu preuzimati izvode i kreirati naloge za prenos novčanih sredstava. Sistem je na raspolaganju u bilo koje vreme i sa bilo kog računara koji ima pristup Internetu. Omogućava plaćanja bez dolazaka u banku i pod povoljnijom tarifom.
Efektiva
Tehnički bankarski izraz za gotov novac.
EKS (efektivna kamatna stopa)
EKS daje realniju sliku o punoj ceni kredita jer se bazira na ukupnim troškovima koje klijent plaća banci prilikom podizanja i tokom otplate kredita, odnosno, ukupnim prihodima ostvarenim na položene depozite. Predstavlja ukupnu cenu kredita i sastoji se od sledećih podataka:
  1. visina nominalne kamatne stope na kredit
  2. iznos nakanda u provizija koje banka obračunava u postupku realizacije kredita
  3. kriterijume za indeksiranje, odnosno za revalorizaciju kredita
  4. depozit.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
Referentna kamatna stopa koja predstavlja presek kamatnih stopa po kojima prvorazredne banke u evrozoni nude međusobne depozite na fiksne periode.
Ekspozitura
Ispostava, filijala neke veće upravne ili privredne jedinice. U bankarstvu označava deo neke banke koji se bavi samo tačno određenim bankarskim poslovima.
Emisija
Izdavanje novčanica i papira od vrednosti; porast žiralne novčane mase.
Eskontna kamatna stopa
Kamatna stopa na kredite centralne banke poslovnim bankama.
Evidentna kamata
Iznos kamate na određeni datum između poslednjeg datuma dospeća i prvog sledećeg datuma dospeća kamate.

F

Finansije
Novčani poslovi i upravljanje novcem.
Fiksna kamatna stopa
Kamatna stopa koja se propisuje odlukom.
Finansijska aktiva
Količina trenutno raspoloživog gotovog (novčanice i kovani novac) ili žiralnog (depozitnog) novca kojim neki privredni subjekt raspolaže, kao i ostala potraživanja od drugih ekonomskih subjekata.
Fluktuirajuća kamatna stopa
Kamatna stopa vezana za neku promenljivu kratkoročnu kamatnu stopu, npr. LIBOR, CPI indeks itd.
Fond
Novčana sredstva određene namene u smislu zaliha, odnosno stalno prisutnih sredstava.

G

Garancija
Najviši oblik jemstva.
Glavnica
Osnovni iznos koji je dužnik dužan poveriocu i na koji se obračunava kamata.
Grejs (engl. grace) period
Period počeka, tj. mirovanja otplate glavnice. Vremenski period od korišćenja kredita do prve otplate glavnice. Period tokom koga se glavnica ne naplaćuje već samo kamata.
Gotovina (engl. cash)
Novac kojim možete u momentu raspolagati. U širem smislu pojam cash obuhvata i depozite na tekućim računima u bankama kao i kratkoročno plasirana likvidna novčana sredstva preduzeća.

H

Hedž fondovi
Specifična vrsta investicionih fondova, koji u svojim špekulativnim poslovima koriste tehniku hedžinga kako bi smanjili rizike. Imaju visok stepen zaduženosti u odnosu na sopstvena sredstva.
Hipotekarni krediti
Predstavljaju vrstu dugoročnih bankarskih kredita kod kojih se kao sredstvo obezbeđenja potraživanja banke ugovara konstituisanje založnog prava na nekoj nepokretnosti koja je u svojini dužnika (hipoteka). Banke odobravaju pravnim i fizičkim licima gotovinske i namenske kredite sa hipotekarnim obezbeđenjem, a svojom poslovnom politikom određuju sve uslove za odobravanje i otplatu hipotekarnih kredita. Pojam, pravna priroda, postupak uspostavljanja i postupak aktiviranja hipoteke regulisani su Zakonom o osnovama svojinsko-pravnih odnosa i Zakonom o izvršnom postupku.
Hipoteka
Ulog nepokretnosti kao garancija za novčanu pozajmicu.

I

Inflacija
Obezvređivanje novca zbog njegovog preteranog izdavanja, bez pravog pokrića.
Inkaso
Unovčavanje dospele menice ili čeka.
Interkalarna kamata
Kamata koja se obračunava i naplaćuje samo za vreme korišćenja kredita, odnosno do momenta kada se počinje sa otplatom kredita Banka kamatu obračunava i naplaćuje kod prenosa pozajmice u otplaćivanje ili kroz rate/anuitete.
Izveštaji o bonitetu
Sistematizovani set podataka, pokazatelja i dokumenata o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. Odeljenje za registre izrađuje ih u formi standardizovanih (višenamenskih) i specijalizovanih (za određenu namenu) izveštaja.

J

Jemstvo
Način osiguranja plaćanja nekog duga kod koga se treće lice obavezuje da će poveriocu u određenom roku, pod određenim uslovima platiti dug dužnika. Jemac je gotovo ista kategorija kao i žirant. Postoji više oblika jemstva menično jemstvo (aval) i garancija (kao implicitna bankarska kategorija).

K

Kamata
Kamata je naknada u novcu za privremeno pozajmljivanje na korišćenje novčanih sredstava ili, u procentima izražena naknada (cena) koju zajmoprimac (dužnik) plaća zajmodavcu (kreditoru, poveriocu) za privremeno korišćenje ustupljenog novca ili kapitala.
Kamatna stopa
Stoti deo izražene cene za pozajmljeni kapital. Stopa po kojoj se plaća cena za privremeno korišćenje određene količine novca (kamata). Visina kamatne stope prvenstveno zavisi od ponude i tražnje za kreditima (novcem i kapitalom), ali i od zakonskih i drugih uslova (npr. klasifikacija kredita po odredbama centralne banke).
Kapital
Glavnica, osnovni iznos, imovina u novcu.
Kliring
Kliring je utvrđivanje obaveza i potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i novčanih sredstava između učesnika na organizovanom tržištu u vezi s poslovima sa hartijama od vrednosti.
Kliring (u platnom prometu)
Razmena i obrada međubankarskih naloga za plaćanje radi obračuna bilateralnih ili multilateralnih neto iznosa koje svaka banka duguje, ili koje se svakoj banci duguju za poravnanje naloga za plaćanje uključenih u svaki klirinški krug.
Komitent
Davalac zadatka pri komisionom poslu koji mora platiti banci dogovorenu proviziju za obavljeni posao. U bankarskom poslovanju, reč komitent često je sinonim za reč stranka.
Konto
Račun
Konverzija
Pretvaranje neke valute u drugu stranu valutu.
Korespodentska banka
Banka sa kojom je domaća banka uspostavila korespodentski odnos, pa preko nje može poslovati sa inostranstvom.
Kredit
Novčana sredstva dobijena na osnovu ugovora o pozajmljivanju između poverioca (kreditora) i dužnika (debitora) u kome poverilac svoje pravo na raspolaganje novcem ili potrošnim, zamenljivim dobrima ustupa dužniku na određeno vreme i uz određene uslove.
Kreditni biro
Elektronski centar za evidentiranje dugovanja građana i privrede.
Kreditna kartica
Instrument bezgotovinskog plaćanja i instrument kratkoročnog kreditiranja potrošača. Omogućava korisniku da kod banke koja je izdala karticu zaduženja plati u skladu s ugovorenim kreditnim aranžmanom.
Kreditna sposobnost (kreditni rejting)
Karakteristika dužnika koja govori o spremnosti dužnika da ispunjava svoje obaveze po uzetom kreditu, što je i jedan od kriterijuma za analizu hartija od vrednosti.
Kreditni uslovi
Kreditni uslovi obuhvataju podatke o utvrđenim rokovima, ceni, osiguranju i drugim karakteristikama kredita, pripadajuće kamate i sl. bitne elemente, koji se ugovorom regulišu između davaoca i korisnika kredita.
Kredit indeksiran valutnom klauzulom
Kredit indeksiran valutnom klauzulom je kredit izražen u određenoj stranoj valuti i sadrži klauzulu kojom se otplata kredita vezuje za kretanje kursa te valute.
Kursna lista
Lista po kojoj se menja valuta jedne u valutu druge države. Može biti fiksna ili varijabilna.
Kurs
Tržišna cena po kojoj se nešto prodaje ili kupuje.

L

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Kamatna stopa na kratkoročnom međubankarskom tržištu u Londonu po kojoj banke, jedna drugoj, nude novac. LIBOR je referentna kamatna stopa za međunarodne banke i služi kao reper pri odobravanju kredita. Određuju je pet glavnih londonskih banaka svakog radnog dana u 11.00 pre podne.
Likvidnost
Platežna sposobnost da se preuzete novčane obaveze ispune u jednom vremenskom intervalu.
Limit
Iznos najviše dozvoljenog prekoračenja na računu, odnosno iznos najvećeg mogućeg zaduženja po odobranom kreditu.
Lizing
Oblik finansiranja iz eksternog izvora ili finansiranja iz pozajmljenih izvora.
Lizing ugovor
Ugovor o uslovima najma (zakupa), zaključen između davaoca i primaoca lizinga za određeni period, s ciljem finansiranja pokretnih i nepokretnih dobara.
LTV ratio - Loan To Value Ratio
Odnos između glavnice zajma i vrednosti obezbeđenja (hipoteke). Analiza odnosa visine rizika zajma prema ponuđenom obezbeđenju koju finansijske institucije i drugi zajmodavci sprovode pre odobrenja hipoteke. Zajmovi sa visokim LTV odnosom se obično posmatraju kao više rizični, iz čega proističe da će u slučaju prihvatanja hipoteke dužnik snositi više troškova ili da će morati da kupi hipotekarno osiguranje.

M

Međubankarska kamata
Kamatna stopa po kojoj jedna banka može od druge da pribavi sredstva za refinansiranje za traženi rok, tj. kamatna stopa po kojoj se na evrotržištu zaključuju novčane transakcije izmedju banaka.
Menica
Vrsta obligaciono-pravne hartija od vrednosti čiji je sadržaj novčano potraživanje. Predstavlja bezuslovni pismeni nalog izdavaoca menice (trasanta) upućen drugom licu (trasatu) da, u određeno vreme i na određenom mestu, isplati određeni iznos novca licu naznačenom u menici (remitentu) ili drugom licu po njegovoj naredbi.
mPIN
Šifra za potvrdu transakcije za dopunu prepaid kredita ili plaćanje postpaid računa Mobilne telefonije Srbije.

N

Nalog za plaćanje
Bezuslovna instrukcija data banci da izvrši plaćanje ili naplati određeni iznos novca s naznačenog računa.
Nerezident
Fizičko lice sa stalnim prebivalištem u inostanstvu; pravno lice registrovano u inostranstvu.
NKS (nominalna kamatna stopa)
Neto kamatna stopa i ne predstavlja konačnu cenu kredita. Na osnovu nje se izračunavaju otplatne rate odnosno iznos kamata na depozite.
Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK)
Korporacija osigurava kredite koje banke ili druge finansijske organizacije odobravaju fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina, a koji su obezbeđeni hipotekom. Na ovaj način ona preuzima deo rizika nenaplativosti tog kredita, što u praksi znači da 75% neto gubitka banke po osnovu nenaplaćenog kredita snosi Korporacija. Preuzimanjem dela rizika, Korporacija snižava ukupan rizik banke, što utiče na smanjenje kamatne stope koju banka naplaćuje svom klijentu.
Nostro konto
Konto banke kod neke druge banke.

O

Osnovna kamatna stopa
Kamatna stopa koju banke koriste za očuvanje vrednosti novca i jednaka je aritmetičkoj sredini rasta cena na malo u poslednja tri meseca.
Oročena štednja
Odnosi na određeni fiksni period za koji su klijentova sredstva deponovana u banci na štednji i taj period može biti minimalan 1 mesec a maksimalan 36 meseci. Dakle sredstva su vezana za dati period i klijent ih može povuci samo ako napiše molbu i tada ne dobija redovnu kamatu već kamatu na štednju po viđenju.

P

Pasiva
Deo bilansa preduzeća koji obuhvata:
1. obaveze (kratkoročne i dugoročne)
2. vlasnički kapital tj. vlasničku glavnicu (deonički ili inokosni kapital, akumulirani dobitak).
Pasivna kamata
Kamata koju banka plaća na sredstva uložena kod nje.
Provizija
Naknada za posredovanje u određenom poslu. Izražava se u procentima od vrednosti posla. Bankarske provizije su cene za obavljanje bankarskih usluga.
PIN (Personal Identification Number)
Lični identifikacioni broj koji se sastoji od 4 cifre i služi kao identifikacija korisnika. Predstavlja elektronski potpis korisnika, pri podizanju gotovine na bankomatima.
Plan otplate kredita
Dinamika otplate glavnice i kamate po kreditu, definisana ugovora o pozajmljivanju između poverioca i dužnika.
Platna kartica
Instrument bezgotovinskog plaćanja. Platne kartice se po funkciji dele na debitne, kod kojih se račun zadužuje u istom trenutku kada se vrši plaćanje ili podizanje gotovine i čiji korisnik sredstva može koristiti samo do iznosa kojim raspolaže na svom računu i kreditne, čiji vlasnik može koristiti sredstva za čije korišćenje ima ugovoren poseban kreditni limit.
Porez na kapitalnu dobit
Plaća se na sve prinose od štednje u stranim valutama i iznosi 20% od iznosa pripisane kamate. Na dinarska sredstva po odluci NBS ne plaća se porez na kapitalnu dobit.
PID (Personal Identification Number)
Kôd za pristup WAP kanalu u okviru Online Banking-a.

R

Realna kamatna stopa
Stopa po kojoj se izračunavaju realne kamate koje predstavljaju stvaran prihod kredita.
Revolving kredit
Kratkoročni kredit, koji se obnavlja po određenoj vremenskoj dinamici, svakom otplatom rate kredita taj iznos se korisniku ponovo stavlja na raspolaganje i korišćenje.
Rezident
Fizičko lice sa stalnim boravkom u državi; pravno lice registrovano u domicilnoj državi.
Refinansiranje (povratno finansiranje)
Pribavljanje sredstava za odobravanje kredita – prihvatanjem depozita od komitenata banke, prodajom hartija od vrednosti, korišćenjem kredita centralne banke na osnovu reeskontovanja menica ili uzimanjem lombardnog kredita.
Revolving kredit
Sporazum po kojem kreditor stavlja određeni iznos novčanih sredstava na raspolaganje dužniku, sa tim da ih on može koristiti u svakom trenutku u obliku kontinuiranih kratkoročnih kredita. Svako korišćenje smanjuje raspoloživa sredstva, a vraćanje kredita obnavlja ih do prvotnog okvirnog iznosa.
Rentna štednja
Rentna štednja je oblik štednje u kojem postoje 3 fiksna perioda na koji se sredstva mogu staviti na štednju 12, 24, 36 meseci, pri čemu klijent bira da li želi da mu kamata bude isplaćivana mesečno ili tromesečno (kvartalno). U slučaju rentne štednje sredstva se ne mogu podići pre isteka roka na koji su oročena.
Referentna kamatna stopa
Kamatna stopa po čijim promenama se upravljaju druge kamatne stope.

S

Sadužnik (samo za stambene kredite)
Lice koje je spremno da garantuje sa 50% svojih primanja da će sa tražiocem kredita da vrati kredit. Ova garancija se prijavljuje kreditnom birou. Prijavljuje se kao jemac.
Saldo
Računski ostatak, razlika između dugovanja i potraživanja.
Smart kartica/čitač Smart kartice
Sigurnosni uređaj sa ugrađenim čipom, na kome se čuvaju digitalni sertifikat i kriptografski ključevi neophodni za korišćenje eBanking servisa i zaštitu korisnika. Čitač je uređaj namenjen čitanju podataka sa Smart kartice.
Sef
Numerisan pregradak u bankovnom trezoru koji banka izdaje za čuvanje novca ili vrednosnih papira.
S.W.I.F.T. ( SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS)
To je kompjuterski sistem za jedinstven prenos finansijskih sredstava izmedju banaka i drugih finansijskih institucija, koje su članice SWIFT-a.
SWAP
Konverzija duga.
Svip depoziti
Računi u banci sa klauzulom o automatskom čišćenju. Aranžmani izmedju transaktora i banke, po kojima transaktor prethodno određuje maksimalni i minimalni limit za svoj čekovni račun (transakcioni depozit).

Š

Šablon
Predefinisani obrazac za plaćanje.

T

TAN (Transaction Authorisation Number)
Kôd za autorizaciju eksternih naloga koji se na zahtev klijenta dostavlja u vidu SMS poruke.
Tekući račun
Račun na kome se sistematski prati finansijsko poslovanje između dva poslovna partnera, od kojih je jedan banka, a drugi je njen komitent.
Trajni nalog
Ugovorni odnos između vlasnika računa i Banke, prema kojem vlasnik računa daje ovlašćenje Banci da u njegovo ime i za njegov račun obavlja redovna plaćanja, u jednakim ili različitim iznosima u skladu sa ugovorenim uslovima plaćanja.
Transakcija
Prenos poveriocu novčanih sredstava s računa dužnika ili na račun poverioca. U transakciji plaćanja dužnik i poverilac mogu biti različita fizička ili pravna lica ili isto fizičko ili pravno lice.
Trasant
Izdavalac menice.
Trasat
Dužnik u meničnom poslovanju na čije ime je izdata menica.

U

Učešće u kreditu
Novčani iznos za koji se smanjuje iznos profakture. Iznos kredita predstavlja razliku između ukupnog iznosa profakture i datog učešća od strane klijenta.
Ulog-Depozit
Neprenosiva finansijska investicija u obliku sredstava na računu kod banke. Ulog može biti po viđenju ili oročen.
Ulozi-depoziti po viđenju
Štedni ulozi, tekući i žiro računi. Novac na depozitima po viđenju je u svakom trenutku na raspolaganju vlasniku računa (ulagaču) i njime može slobodno raspolagati.
User ID
Lozinka za pristup WEB aplikaciji za Online Banking.

V

Valuta
Monetarna jedinica u novčanom sistemu države.
Varijabilna kamatna stopa
Promenljiva kamatna stopa, menja se usled promena na finanasijskom tržištu, i vezana je za repernu kamatnu stopu (EURIBOR, LIBOR, BELIBOR).
Vinkulacija
Potpun ili delimičan prenos osiguranikovog prava potraživanja na neko treće lice, čime se to pravo ograničava.
Vlasnički list
Dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad nekretninom. Dobija u katastru ili u sudu u zavisnosti od toga gde su smeštene zemljišne knjige za katastarsku opštinu na kojoj se nalazi nekretnina.

Z

Zajam
Posao kojim se između stranaka (poverioca i dužnika) formira kreditni odnos.
Založna izjava
Dokument koji se overava u nadležnom sudu i koji predstavja izjavu vlasnika stana kojom se on jednostrano obavezuje da ukoliko dug ne bude isplaćen o dospelosti, da poverilac naplati svoje obezbeđeno potraživanje iz vrednosti te nepokretnosti.
Zatezna kamata
Kamata koju obračunava poverilac dužniku, a koja se plaća na zakasneli iznos otplate glavnice ili redovne kamate.
Zaloga
Deo imovine u vlasništvu zajmoprimaoca koja služi za obezbeđenje duga ka zajmodavaocu, a koju zajmodavac može preneti u svoje vlasništvo ukoliko zajmoprimac prestane da ispunjava obaveze po osnovu duga.

Ž

Žirant
Žirant je osoba koja jemči za vas i obavezuje se da će, ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne bude izmirivao svoje obaveze, nastaviti plaćanje. To je lice koje je spremno da garantuje sa 50% svojih primanja da će tražilac da vrati kredit. Ova garancija se pojavljuje u kreditnom birou. Ukoliko žirant nije kreditno sposoban, može se ukljutiti još jedan žirant ili više njih, tako da zbir polovina njihovih neopterećenih zarada bude dovoljan za otplatu kredita. Žirant po kreditu fizičkog lica može biti pravno lice, čiji se bonitet ocenjuje.

Indeks